تبلیغات اپلیکیشن که درباره آن توضیح دادیم به صورت زیر انجام میشود:

هر تبلیغ میتواند شامل ۴ خط توضیحات ، ویدیو و تعدادی عکس یا صفحات HTML5 باشد که در قسمتهای مختلفی از شبکه تبلیغاتی گوگل نمایش داده میشوند.  پس از انتخاب توضیحات و ویژگیهای اپلیکیشن ، باید مقدار بودجه روزانه و مبلغی که حاضرید به ازای هر بار نصب اپلیکیشن بپردازید را مشخص کنید.

تبلیغات اپلیشکین میتواند عکسهای مورد نظر شما در رابطه با نرم افزار یا صفحات HTML 5 را با ویژگیهای زیر نمایش دهند.
شما میتوانید فایلهای مورد نظر خود را در قالب یک فایل زیپ برای ما ارسال کنید.  (حداکثر ۴۰ عکس در یک فایل زیپ)

 

ارسال عکس و فایل HTML اختیاری است.

مشخصات عکسها

مشخصات عکسهای ثابت

File types

Formats GIF, JPG, PNG

Max. size 150KB

Ad sizes

Square and rectangle
۲۰۰ × ۲۰۰ Small square
۲۴۰ × ۴۰۰ Vertical rectangle
۲۵۰ × ۲۵۰ Square
۲۵۰ × ۳۶۰ Triple widescreen
۳۰۰ × ۲۵۰ Inline rectangle
۳۳۶ × ۲۸۰ Large rectangle
۵۸۰ × ۴۰۰ Netboard
Skyscraper
۱۲۰ × ۶۰۰ Skyscraper
۱۶۰ × ۶۰۰ Wide skyscraper
۳۰۰ × ۶۰۰ Half-page ad
۳۰۰ × ۱۰۵۰ Portrait
Leaderboard
۴۶۸ × ۶۰ Banner
۷۲۸ × ۹۰ Leaderboard
۹۳۰ × ۱۸۰ Top banner
۹۷۰ × ۹۰ Large leaderboard
۹۷۰ × ۲۵۰ Billboard
۹۸۰ × ۱۲۰ Panorama
Mobile
۳۰۰ × ۵۰ Mobile banner
۳۲۰ × ۵۰ Mobile banner
۳۲۰ × ۱۰۰ Large mobile banner

مشخصات عکسهای متحرک

File types

File type .GIF
File size 150 KB or smaller
Image sizes

Square and rectangle
۲۰۰ × ۲۰۰ Small square
۲۴۰ × ۴۰۰ Vertical rectangle
۲۵۰ × ۲۵۰ Square
۲۵۰ × ۳۶۰ Triple widescreen
۳۰۰ × ۲۵۰ Inline rectangle
۳۳۶ × ۲۸۰ Large rectangle
۵۸۰ × ۴۰۰ Netboard
Skyscraper
۱۲۰ × ۶۰۰ Skyscraper
۱۶۰ × ۶۰۰ Wide skyscraper
۳۰۰ × ۶۰۰ Half-page ad
۳۰۰ × ۱۰۵۰ Portrait
Leaderboard
۴۶۸ × ۶۰ Banner
۷۲۸ × ۹۰ Leaderboard
۹۳۰ × ۱۸۰ Top banner
۹۷۰ × ۹۰ Large leaderboard
۹۷۰ × ۲۵۰ Billboard
۹۸۰ × ۱۲۰ Panorama
Mobile
۳۰۰ × ۵۰ Mobile banner
۳۲۰ × ۵۰ Mobile banner
۳۲۰ × ۱۰۰ Large mobile banner
Animation length and speed
Animation length must be 30 seconds or shorter
Animations can be looped, but the animations must stop after 30 seconds
Animated GIF ads must be slower than 5 FPS

مشخصات فایلهای HTML5

فایل HTML فقط برای حسابهای قدیمی که مجموع پرداختی بیش از ۱۰۰۰ دلار داشته اند قابل استفاده است.

برای چک کردن فایل های مورد قبول گوگل میتوانید از لینک زیر استفاده کنید .

HTML 5 Validator

مشخصات

Formats: ZIP containing HTML and optionally CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG

سایزهای قابل پشتیبانی

Square and rectangle
۲۰۰ × ۲۰۰Small square
۲۴۰ × ۴۰۰Vertical rectangle
۲۵۰ × ۲۵۰Square
۲۵۰ × ۳۶۰Triple widescreen
۳۰۰ × ۲۵۰Inline rectangle
۳۳۶ × ۲۸۰Large rectangle
۵۸۰ × ۴۰۰Netboard
Skyscraper
۱۲۰ × ۶۰۰Skyscraper
۱۶۰ × ۶۰۰Wide skyscraper
۳۰۰ × ۶۰۰Half-page ad
۳۰۰ × ۱۰۵۰Portrait
Leaderboard
۴۶۸ × ۶۰Banner
۷۲۸ × ۹۰Leaderboard
۹۳۰ × ۱۸۰Top banner
۹۷۰ × ۹۰Large leaderboard
۹۷۰ × ۲۵۰Billboard
۹۸۰ × ۱۲۰Panorama
Mobile
۳۰۰ × ۵۰Mobile banner
۳۲۰ × ۵۰Mobile banner
۳۲۰ × ۱۰۰Large mobile banner
حداکثر ۱۵۰ کیلوبایتسایز فایلها

لطفا فرم را با دقت تکمیل کنید.

 

 

Close Menu
×

Cart